Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

 


 

 

Dzięki projektowi „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja najmłodsi mieszkańcy zyskali nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw.

Plac przystosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wyposażony jest w ciekawe i rozwijające  urządzenia zabawowe. W ramach inwestycji wykonano też ogrodzenie placu, zamontowano ławeczki i kosze na śmieci. Dzieci nie kryły radości gdy po wakacjach  wróciły do odmienionej i doposażonej szkoły. Utworzenie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw kosztowało 73.471,92 zł i nie byłoby możliwe gdyby nie środki Europejskiego Funduszu Społecznego.Kurs z języka angielskiego (metoda projektu edukacyjnego) oraz kurs z zajęć matematyczno-przyrodniczych (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs z języka angielskiego i z zajęć matematyczno-przyrodniczych skierowany jest do nauczycielek ośrodków wsparcia przedszkolnego objętych projektem. Kurs ma na celu przygotowanie nauczycielek do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Kurs ma wzbogacić warsztat pracy nauczycielek w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze
Zajęcia dodatkowe prowadzone są dla wychowanków Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie oraz I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (metoda projektu edukacyjnego)

Zajęcia prowadzone są za pomocą nowych, ciekawych i urozmaiconych metod pracy podnoszących poziom kreatywności i rozwoju uczniów. Nauka poprzez gry, doświadczenia, eksperymenty, badania przyrodnicze, wyjaśnianie zjawisk i procesów przyrodniczych podniosą poziom kreatywności i rozwoju uczniów. Celem zajęć jest zbliżenie dziecka do przyrody, zrozumienie roli człowieka w przyrodzie oraz nauka logicznego myślenia wraz z rozumieniem przyczynowo-skutkowym.

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:
 

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Język angielski (metoda projektu edukacyjnego)

Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka przez stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi TIK oraz nowych form nauczania. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć (gry, zabawy) sprzyjających nauce poprzez ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Nauka jest ukierunkowana na ćwiczenie mowy poprzez metodę TPR, technikę minidramy oraz nowe możliwości pracy z flashcards we wprowadzaniu słownictwa.

Celem zajęć jest budowanie motywacji  oraz chęć do nauki języka angielskiego, oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego oraz prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Robotyka

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, w ramach których dzieci pracują głównie na zestawach  np. typu Lego We Do. Każde kolejne zajęcia to coraz bardziej zaawansowane układy (roboty, zabawki, zwierzęta), które to po zakodowaniu prostej intuicyjnej aplikacji wydają dźwięki i ożywają. Dzieci w ramach zajęć uczestniczą również w różnego rodzaju misjach grach i animacjach, co wpływa na urozmaicenie ich formy. Celem ww. zadań jest rozwój kompetencji matematycznych i konstruktorskich, nauka analitycznego i przestrzennego myślenia oraz rozwój wyobraźni.

 

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia odbywają się w formie zabaw, prowadzonych w taki sposób, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia mają na celu odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej i instrumentalnej. Ww. zajęcia mają też uwrażliwiać dzieci na zmiany zachodzące w muzyce oraz oswajać z zagadnieniami muzycznymi, elementami tańca i muzykoterapią.

 

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:

Kurs z robotyki (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs miał na celu zapoznanie nauczycielek z terminami związanymi z robotyką oraz zestawem do robotyki typu Lego WeDo 2.0, omówienie budowy robotów, naukę:  programowania, poruszania się po aplikacji, fachowej terminologii, dostępnych „misji”/gier/animacji, tak aby zajęcia prowadzone przez nauczycielki miały jak najbardziej urozmaiconą formę, omówienie podstawowych trudności napotkanych podczas prowadzenia zajęć z robotyki.

 

 
   

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Żukowo realizuje projekt

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cel projektu: Zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych gminy Chmielno oraz obszarów zieleni miejskiej atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym w gminie Żukowo przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.

 

W ramach realizacji projektu planowana jest realizacja dwóch kompleksowych, powiązanych ze sobą grup zadań:

 1. budowę trzech ścieżek edukacyjnych (łącznie 7,70 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
 • ścieżka edukacyjna Iścieżka dydaktyczna dla potrzeb ochrony terenów ważnych przyrodniczo oraz edukacji ekologicznej obejmująca teren położony w Chmielnie, nad Jeziorem Kłodno; długość ścieżki ok. 3,5 km; w ramach budowy ścieżki założono infrastrukturę towarzyszącą: kładki, platforma widokowa, oznakowanie, stojaki na rowery, śmietniki, ławki, kosze na śmieci, parking, lampy solarne, monitoring terenu;
 • ścieżka edukacyjna II – ścieżka biegnąca z miejscowości Miechucino brzegiem Jeziora Wielkiego do Grodziska w Borzestowie (Garecznica); długość ścieżki ok. 3,8 km;  w ramach budowy ścieżki założono nasadzenie roślin zgodnie z projektem zieleni oraz infrastrukturę towarzyszącą: kładki, ławki kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne i kierunkowe;
 • ścieżka edukacyjna IIIścieżka zlokalizowana będzie w Żukowie na terenie Parku nad Jeziorkiem i prowadzić będzie wokół zbiornika wodnego; w ramach budowy ścieżki założono: utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki pieszo – rowerowej dla potrzeb rekreacji aktywnej, budowę altan i parkingu, wyposażenie parku w mała architekturę, nasadzenie rodzimych gatunków rośli;
 1. działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym dot. zagospodarowanych szlaków turystycznych oraz walorów przyrodniczych Gminy Żukowo i Chmielno.

 

Rezultaty projektu:

 • zwiększenie powierzchni terenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym – 171,85 ha,
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin miejsc należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne,
 • poprawa środowiska naturalnego regionu,
 • wzrost atrakcyjności walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu,
 • wzrost pożądanych postaw proekologicznych;
 • wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie – stworzenie nowych miejsc pracy,
 • poprawa wizerunku regionu,
 • propagowanie wśród mieszkańców i turystów aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 1 883 878,85 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 598 787,82 zł

 

 

28.10.2019 r.

W dniu 28.10.2019 r. Wójt Gminy Chmielno podpisał umowy na realizację robót  budowlano – montażowych w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”, w następującym zakresie:

 • Budowa ścieżki dydaktycznej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1916G relacji Miechucino – Borzestowo – poszerzenie pobocza gruntowego

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane „Szelbruk” Piotr Szela (adres: ul. Mirachowska 66, 83-340 Sierakowice), wartość umowy: 278.668,80 zł brutto;

 • Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie miejscowości Chmielno i Zawory

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane „Szelbruk” Piotr Szela (adres: ul. Mirachowska 66, 83-340 Sierakowice), wartość umowy: 368.099,10 zł brutto.

 

Termin realizacji umów: do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

W najbliższym czasie planuje się wyłonić wykonawcę w zakresie budowy ścieżki dydaktycznej wraz z kładkami w miejscowości Miechucino.


Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand