Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej Gminy Chmielno.

Propozycje form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz uwagi i sugestie, które będą przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu do zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 • pisemnie na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@chmielno.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest Anna Byczkowska, tel. 58 685-68-45 pok. 1.

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie (sala obrad) odbędzie się spotkanie konsultacyjne Programu współpracy na 2020 rok.

Planuje się realizację działań w następujących obszarach:

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 1. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska,
 2. Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia i rozbudzania zainteresowań naukowych,
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych,
 4. Edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego
 1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna,
 2. Organizacja nowych wydarzeń kulturalnych związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna (organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów, plenerów, wystaw, warsztatów i koncertów, działań w ramach edukacji kulturalnej i historycznej),
 3. Opracowanie materiałów promujących obchody 800-lecia Chmielna (m.in.: album, informator, kalendarz, komiks, bajka, kolorowanka dla dzieci, gra planszowa, gra komputerowa, produkt promujący 800-lecie Chmielna),
 4. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka kaszubskiego na terenie gminy,
 5. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez film, muzykę, fotografię oraz działania multimedialne, mające na celu promocję obchodów 800-lecia Chmielna.
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
 2. Organizacja imprez sportowych promujących obchody 800-lecia Chmielna,
 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań sportowych.
 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 1. Realizacja działań służących aktywizacji i integracji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Chmielno, promujących obchody 800-lecia Chmielna,
 2. Organizowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji w środowisku lokalnym,
 2. Realizacja działań służących integracji międzypokoleniowej, promujących obchody 800-lecia Chmielna.
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 1. Organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. Organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i/lub socjoterapeutycznego

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania:

1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwałą nr 305/35/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (załącznik dostępny w plikach do pobrania), opatrzonego datą, pieczęcią, podpisem osób uprawnionych oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

a)  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;

b)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.

4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (załącznik dostępny w plikach do pobrania), czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 8 kandydatów. Niemniej jednak organizacja nie jest zobligowana do oddania wszystkich 8 głosów.

5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 1 maja 2019 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 17 maja 2019 r. (włącznie).

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.

7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz na stronie www.pomorskie.eu, www.rops.pomorskie.eu, www.ngo.pl

8. Lista rankingowa zostanie równocześnie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia powoła Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022.

Więcej informacji: https://www.bip.pomorskie.eu/m,11,ogloszenia-i-komunikaty.html

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Ustala się następujące obszary działania organizacji, w zakresie których można kandydować do Rady:
1) pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) edukacja;
3) kultura fizyczna;
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) turystyka, krajoznawstwo, ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
6) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich i prospołecznych oraz działalność na rzecz organizacji;
7) rozwój regionalny i przestrzenny oraz przedsiębiorczość i innowacje;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej);
9) ochrona i promocja zdrowia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego1, zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:
1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dostępny w plikach do pobrania);
2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 (dostępny w plikach do pobrania).
Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.


Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W ciągu 10 dni kalendarzowych od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady, po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach www.ngo.pl, www.rops.pomorskie.eu zaprezentowana zostanie lista kandydatów oraz zaproszenie do głosowania.


Jednocześnie informujemy, że Departamentem UMWP odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, tel. 58 32 68 890, e-mail: a.kowalczys@pomorskie.eu
Informacji udziela: Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, e-mail: j.rutkowski@pomorskie.eu


 

W dniu 11 lutego br. ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Dodatkowo, dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, a dopiero później wnioski pełne.

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO dotyczy Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
 • nie jest wymagany wkład własny.
 • rozliczenie – dotacje będą rozliczane przez rezultaty (wymagana realizacja wszystkich działań i osiągnięcie co najmniej 80% zadeklarowanego poziomu wskaźników).

Więcej szczegółów:

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku do godz. 15.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand