Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

           

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wyraźnie stanowiąc jakie obowiązki mają przedsiębiorcy składający półroczne sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe informacje o masie:

1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;

2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;

3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania wykazy:

1) właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz

2) właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także

3) właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Ważne
Przedsiębiorca, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest przekazać tzw. sprawozdanie zerowe.

Z uwagi na obecne zapisy wskazujące wprost na konieczność sporządzenia sprawozdania zerowego, nie są akceptowane „Oświadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych”. W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.

Ważne

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

Za I półrocze (styczeń - czerwiec) do 31 lipca

Za II półrocze (lipiec - grudzień) do 31 stycznia

Dnia 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Wypełniając sprawozdanie należy, przy obliczaniu:

1) wymaganego poziomu recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

– stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645),

2) poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji,

– stosownych obliczeń należy dokonać na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 25.5.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz. 676).

W celu weryfikacji danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ważne

Przedsiębiorcom, którzy uchybiają nałożonym obowiązkom, grożą następujące kary :

– w wysokości od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,

– od 500 zł do 5000 w przypadku niezastosowania się do wezwania,

– 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Płatności za wywóz śmieci.

 

 

Urząd Gminy w Chmielnie uprzejmie informuje, że wszelkie wpłaty, za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Chmielno, należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta wygenerowany jest na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta jest przypisany do konkretnego właściciela i nieruchomości, na którą złożył deklarację. Nie należy przekazywać numeru innym osobom, ani też wnosić na podany numer opłat za inne osoby lub nieruchomości. Wpłaty od właścicieli nieruchomości będą automatycznie ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Gminy na indywidualnych subkontach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (domy mieszkalne), nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (lokale na działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości pozostałe zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego roku kalendarzowego w terminach:

 

do 15 marca – za styczeń, luty, marzec;

do 15 czerwca – za kwiecień, maj, czerwiec;

do 15 września – za lipiec, sierpień, wrzesień;

do 15 listopada – za październik, listopad, grudzień.

Wpłat można dokonywać częściej np.: co miesiąc. Ważne by cała kwota należnej opłaty został wniesiona w terminie podanym wyżej. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednorazowo z góry bez wezwania – do 15 czerwca danego roku.

 

 

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój

indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy.

Od przelewu dokonanego w terminie późniejszym niż ustalone powyżej, naliczone zostaną odsetki.

 

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmianami) Wójt Gminy Chmielno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

1)  Międzygminne składowisko odpadów w Chlewnicy, 76-230 Chlewnica, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo.

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Chmielno wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, co najmniej 50% wagowo;
  • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Nawiązując do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla:

  • papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła
  • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
  • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do

ponownego użycia [%]

Papier, metal,

tworzywa sztuczne,

szkło

Poziom osiągnięty

przez

Gminę Chmielno

2012 r.

≥ 10

7,9

2013 r.

≥ 12

21,3

2014 r.

≥ 14

34,5

2015 r.

≥ 16

31,9

2016 r.

≥ 18

30,7

2017 r.

≥ 20

33,12

2018 r.

≥ 30

32,02

2019 r.

≥ 40

 

2020 r.

≥ 50

 

     Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 32,02 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 30 %.

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane i

rozbiórkowe

Poziom osiągnięty

przez

Gminę Chmielno

2012 r.

≥ 30

100

2013 r.

≥ 36

100

2014 r.

≥ 38

100

2015 r.

≥ 40

96,9

2016 r.

≥ 42

94,4

2017 r.

≥ 45

99,10

2018 r.

≥ 50

97,87

2019 r.

≥ 60

 

2020 r.

≥ 70

 

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 97,87 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 50%


 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Dopuszczalny poziom masy

odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania w stosunku

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Poziom osiągnięty

przez

Gminę Chmielno

2012 r.

≤ 70

84,6

16 lipca 2013 r.

≤ 50

41,2

2014 r.

≤ 50

41,6

2015 r.

≤ 50

12,9

2016 r.

≤ 45

0,0

2017 r.

≤ 45

0,0

2018 r.

≤ 40

11,86

2019 r.

≤ 40

 

16 lipca 2020 r.

≤ 35

 

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 11,86 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.


 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno.

 

Nazwa Regon NIP                   


Remondis Sp. zo.o.

ul. Kossaka 91-95

84-300 Lębork


011089141
 
728-01-32-51

PHU Saniko

Andrzej Koszałka

ul. Ceynowy 8/1

83-300 Kartuzy


190596689

 

589-10-05-087


Elwoz Sp.zo.o.

ul. Słupska 2

83-340 Sierakowice
 


191060318
 

589-10-50-774

 


Eko Logistik Usługi komunalno-transprtowe

Dariusz Gruba

ul. Wilczka 14,

84-242 Luzino
 

220758838

588-204-65-20

 

 

Pozostałe informacje:
 

Analiza stanu gospodarki odpadami Chmielno 2018 r

 NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1 stycznia 2019 r.

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019.pdf

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019.doc

 Jak segregować odpady komunalne.pdf

 

Dotyczące 2019 roku:

 

  Harmonogram - działki letniskowe 2019.pdf

  Harmonogram - posesje zamieszkałe i niezamieszkałe 2019.pdf

 

Dotyczące 2017 roku i starsze:

    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chmielno za 2017r.

    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chmielno za 2016 r.

   Nowe stawki od 01.07.2015 

    Ulotka: smieci - segregacja

 

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand