Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

 

Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Chmielno.

 

Lp.

Nazwa

Nr kontaktowy

1

Rychert Arkadiusz

Arko-Trans, Maks 171

507-090-949

2

Brzeziński Roman, Sznurki 115

665-041-411

3

Gołąbek Jerzy,

Usługi Asenizacyjne, Cieszenie 23

501-226-187

4

W. J. Plichta,

Przodkowo,

ul. Kartuska 37

58-685-19-35

5

Bartłomiej Gołąbek Firma Usługowa

503-484-925

 

Sprawozdawczość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych            

 

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
Sprawozdanie składane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinno zawierać następujące dane:
•  informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
•  informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
•  liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem dany podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Ww. sprawozdanie powinno być przekazane Wójtowi Gminy Chmielno w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zobowiązani są złożyć sprawozdania w następujących terminach:
• za I kwartał - do 30 kwietnia danego roku,
• za II kwartał - do 31 lipca danego roku,
• za III kwartał - do 31 października danego roku,
• za IV kwartał - do 31 stycznia danego roku.
Stosownie do treści art. 9xb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł. Natomiast przedsiębiorca przekazujący sprawozdanie po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Sprawozdania, o których mowa wyżej należy składać w nieprzekraczalnych terminach zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Pobierz wzór umowy 

 

Pobierz wzór sprawozdania

 

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych .doc

 

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych .pdf

 

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand