Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Wyrobienie dowodu  osobistego

Wymagane dokumenty: 
  - Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
  - 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (aktualne, wyraźne – na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie lub zaświadczenie o przynależności wyznaniowej, 
  - odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna), odpis skrócony aktu małżeństwa (mężatka, żonaty), w przypadku osób rozwiedziony odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i aktualnie noszonym nazwisku – o ile powyższe akty nie zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chmielnie.

  - Na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub inny dokument poświadczający posiadane obywatelstwo polskie.

Gmina Chmielno 
ul. Gryfa Pomorskiego 22 
83 – 333 Chmielno Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. 
Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, która: 
  
- Ukończyła 13 rok życia – osoba składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, 
  - Nie ukończyła 13 roku życia – osoba składa wniosek w obecności obojga rodziców lub opiekuna prawnego. 

Dowody osobiste odbiera się osobiście. Odbiór dowodów przez osoby małoletnie musi nastąpić w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego 

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia ustnego. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie najbliższy urząd gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. 

Ważne! 
W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy zawiadomić o tym urząd gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie nowego dokumentu, jeżeli w miejsce utraconego nie został jeszcze wydany nowy dokument. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dokument, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument w najbliższym urzędzie gminy. 

Miejsce składania dokumentów: 

Urząd Gminy 
ul. Gryfa Pomorskiego 22 
83 – 333 Chmielno 
pokój nr 2 
tel. 0 – 58 685 – 68 – 45 
od poniedziałku do środy i piątek w godzinach od 7:30 do 15: 30, 

czwartek od 8:30 do 16:30 

 

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy , pokój nr 2, u Pani Marii Reszke tel. 58 685-68-45.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand